Politik Ekoloji Hakkında

Politik ekoloji, iktisadi ve sosyal alanlardaki Üretim, Paylaşım ve Değişim süreçlerinde yaşanan ekolojik etkileri inceler ve bu etkilerin farklı paydaşlar üzerindeki yansımasına, paydaşlar arasındaki güç ilişkisini de dikkate alarak, odaklanır. Aynı zamanda, doğal kaynakların kullanımına ilişkin olarak paydaşlar arasında varolan eşitsizliklerin etkilerini değerlendirmeye alır.  1970’lerde yerel coğrafyalarda yaşanan ekolojik/ekonomik paylaşım sorunlarını inceleme amacıyla kurgunlanmış olmakla birlikte, günümüzde daha geniş alanlarda tezahür bulan ulusal/uluslararası ihtilaflara da uygulanmaya başlanmıştır. Ekolojik paylaşıma dayalı ihtilafları incelerken, çeşitli disiplinlerin (iktisat, sosyoloji, antropoloji, ekoloji, coğrafya vb.) içiçe geçtiği yöntemleri tercih eder. Bu ihtilaflar doğal kaynak (mineraller, su, toprak, biyolojik çeşitlilik , atmosfer vb.) kullanımına, bu kaynakların kullanımı sonrası ortaya çıkan atık ve salımlara (nükleer atık, sanayi ve evsel atık, karbon dioksit vb.) ve doğa/ınsan kaynaklı kaza risklerinin ekolojik etkilerinin farklı kesimlere ne şekilde yansıyacağına ilişkin olabilir.

Anaakım iktisat sosyal ve iktisadi etkinliğin çevre üzerindeki zararlarını sadece parasal olarak değerlendirirken; politik ekoloji, sosyal ve iktisadi etkinliğin ekosistem üzerindeki etkilerine (doğal kaynak kullanımı, atıklar vb.) fiziksel göstergeler üzerinden de bakar. Böylelikle, toplumu sosyal, fiziksel ve biyolojik unsurlarıyla yaşayan toplumsal bir metabolizma olarak görür.